Giải câu 6.23 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.23: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí .

A=()+$\frac{11}{8}$-$\frac{3}{8}$+($\frac{-8}{11}$).

Bài làm:

A=()+$\frac{11}{8}$-$\frac{3}{8}$+($\frac{-8}{11}$)

A=(-$\frac{3}{8}$)+($\frac{-3}{11}$+$\frac{-8}{11}$)

A=+$\frac{-11}{11}$

A=1+-1=0

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021