[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: Phép cộng và phép trừ phân số trang 15 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Phép cộng hai phân số

Hoạt động 1: Trang 15 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) Tháng đầu mỗi người thu được: , tháng thứ hai thu được $\frac{3}{5}$

b) Số tiền thu được của mỗi người trong hai toán được biểu thị: + $\frac{3}{5}$

Thực hành 1: Trang 16 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) + $\frac{-22}{5}$ = $\frac{4.5}{-3.5}$ + $\frac{-22.-3}{5.-3}$ = $\frac{20}{-15}$ + $\frac{66}{-15}$ = $\frac{20+66}{-15}$ = $\frac{-88}{15}$

b) + $\frac{7}{-8}$ = $\frac{5}{6}$ + $\frac{-7}{8}$ = $\frac{5.8}{6.8}$ + $\frac{-7.6}{8.6}$ = $\frac{40}{48}$ + $\frac{-42}{48}$= $\frac{40 + - 42}{48}$ = $\frac{-2}{48}$

2. Một số tính chất của phép cộng phân số

Thực hành 2: Trang 16 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

( + $\frac{-2}{7}$) + $\frac{-1}{5}$ = ( + $\frac{-1}{5}$) + $\frac{-2}{7}$)

= + $\frac{-2}{7}$) = $\frac{14}{35}$ + $\frac{-10}{35}$

=

3. Số đối

Thực hành 3: Trang 17 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) Số đối của là -

b) Số đối của là -

c) Số đối của là -

d) Số đối của là -

4. Phép trừ hai phân số

Thực hành 4: Trang 17 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Ta có: - $\frac{12}{5}$ = + $\frac{-12}{5}$

= + $\frac{-12.3}{5.3}$ = $\frac{-20}{15}$ + $\frac{-36}{15}$

=

Thực hành 5: Trang 17 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

- (-) - ($\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{4}$)

= - $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{4}$

= ( - $\frac{1}{4}$) - $\frac{2}{3}$

= - $\frac{2}{3}$ = + $\frac{-2}{3}$

= + $\frac{-2.4}{3.4}$ = $\frac{6}{12}$) + $\frac{-8}{12}$

=

II. Bài Tập Vận Dụng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 18 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

a) ( + $\frac{-5}{-6}$) + $\frac{4}{5}$ b) $\frac{-3}{-4}$ + ($\frac{11}{-15}$ + $\frac{-1}{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 18 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau:

; $\frac{-40}{-10}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{40}{-10}$; $\frac{10}{-12}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 18 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được $\frac{1}{5}$ bể. Nếu mở đồng thơi cả hai vòi, mỗi giờ được mấy phần bể?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 18 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được quyển sách, ngày thứ hai đọc được $\frac{1}{3}$ quyển sách, ngày thứ ba đọc được $\frac{1}{4}$ quyển sách. Hỏi hai ngày đầu Bảo đọc nhiều hơn hay ít hơn hai ngày sau? Tìm phân số để chỉ số chênh lệch đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 112 lượt xem