Giải câu 4 trang 107 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (trang 107 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hộp có 10 lá thăm được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ra từ hộp lá thăm. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào có thể xảy ra?

a) Tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 1

b) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 1

c) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 0

d) Tổng các số ghi trên hai lá thăm lớn hơn 0

Bài làm:

a) Tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 1: Có thể xảy ra

b) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 1: Có thể xảy ra

c) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 0: Có thể xảy ra

d) Tổng các số ghi trên hai lá thăm lớn hơn 0: Chắc chắn xảy ra

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021