Giải câu 2 trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 38 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tính một cách hợp lí:

a) + $\frac{-3}{10}$ + $\frac{-7}{10}$

b) + $\frac{2}{5}$ + $\frac{-1}{6}$

c) + $\frac{12}{7}$ + $\frac{13}{8}$ + $\frac{2}{7}$

Bài làm:

a) + $\frac{-3}{10}$ + $\frac{-7}{10}$ = + ( $\frac{-3}{10}$ + $\frac{-7}{10}$ ) = + $\frac{-10}{10}$ = + (-1) = + $\frac{-9}{9}$ = $\frac{-7}{9}$

b) + $\frac{2}{5}$ + $\frac{-1}{6}$ = ( + $\frac{-1}{6}$ ) + $\frac{2}{5}$ = $\frac{-12}{6}$ + $\frac{2}{5}$ = - 2 + $\frac{2}{5}$ = $\frac{(-2) . 5}{5}$ + $\frac{2}{5}$ = $\frac{-10}{5}$ + $\frac{2}{5}$ = $\frac{-8}{5}$

c) + $\frac{12}{7}$ + $\frac{13}{8}$ + $\frac{2}{7}$ = ( + $\frac{13}{8}$ ) + ( $\frac{12}{7}$ + $\frac{2}{7}$ ) = $\frac{8}{8}$ + $\frac{14}{7}$ = 1 + 2 = 3

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021