Giải câu 2 trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 43 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tìm số thích hợp cho [?] :

a) . $\frac{[?]}{4}$ = $\frac{1}{2}$

b) . $\frac{5}{8}$ = $\frac{-5}{12}$

c) . $\frac{3}{[?]}$ = $\frac{1}{4}$

Bài làm:

a) . $\frac{[?]}{4}$ = $\frac{1}{2}$

= $\frac{1}{2}$ : $\frac{-2}{3}$

= $\frac{1}{2}$ . $\frac{3}{- 2}$

= $\frac{1 . 3}{2 . (-2)}$

= $\frac{- 3}{4}$

=> [?] = - 3

b) . $\frac{5}{8}$ = $\frac{-5}{12}$

= $\frac{-5}{12}$ : $\frac{5}{8}$

= $\frac{-5}{12}$ . $\frac{8}{5}$

= $\frac{(-5) . 8}{12 . 5}$

= $\frac{- 40}{60}$

= $\frac{- 2}{3}$

=> [?] = - 2

c) . $\frac{3}{[?]}$ = $\frac{1}{4}$

= $\frac{1}{4}$ : $\frac{5}{6}$

= $\frac{1}{4}$ . $\frac{6}{5}$

= $\frac{1 . 6}{4 . 5}$

= $\frac{6}{20}$

= $\frac{3}{10}$

=> [?] = 10

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021