Giải câu 4 trang 31 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 31 sách toán VNEN 7 tập 2

Tính giá trị của mỗi biểu thức đại số sau tại m = - 1 và n = 2 :

a ) 3m - 2n ;

b ) 7m + 2n – 6 .

Bài làm:

Giá trị của biểu thức 3m – 2n tại m = - 1 và n = 2 là 3.(-1) – 2.2 = -7

Giá trị của biểu thức 7m + 2n – 6 tại m = - 1 và n = 2 là 7.(-1) + 2.2 – 6 = - 9.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021