Giải câu 40 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 40: trang 23 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Áp dụng các quy tắc tính toán lũy thừa, ta có :

a.

=

=

=

Vậy

b.

=

=

=

Vậy

c.

=

=

=

Vậy

d.

=

=

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021