Giải câu 5 trang 71 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 71 toán 2 VNEN

Giải bài toán:

Hoàng có 11 cái kẹo, Hoàng cho bạn 5 cái kẹo. Hỏi Hoàng còn bao nhiêu cái kẹo?

Bài làm:

Hoàng còn lại số kẹo là:

11 - 5 = 6 (cái kẹo)

Đáp số: 6 cái kẹo

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021