Giải câu 53 bài 7: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 102

  • 1 Đánh giá

Câu 53: trang 102 - sgk toán 7 tập 1

Cho định lí: "Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".

a) Hãy vẽ hình

b) Viết giả thiết và kết luận của định lí

c) Điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Hướng dẫn giải câu 53 Luyện tập Định lí

d) Hãy trình bày lại chứng minh một cách ngắn gọn hơn.

Bài làm:

Ta có hình vẽ :

Hướng dẫn giải câu 53 Luyện tập Định lí

b) Hướng dẫn giải câu 53 Luyện tập Định lí

c)

Hướng dẫn giải câu 53 Luyện tập Định lí

d) Hướng dẫn giải câu 53 Luyện tập Định lí

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021