Giải bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 102 104

  • 1 Đánh giá

Để củng cố về tính chất của đường thẳng song song và đường thẳng vuông góc. KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 1 thuộc phần hình học lớp 7. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa hai góc đối đỉnh

2. Định lí về hai góc đối đỉnh

3. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.

4. Định nghĩa đường trung trực của một đoạn thẳng.

5. Dấu hiệu (định lí) nhận biết hai đường thẳng song song.

6. Tiên đề Ơ – clit về đường thẳng song song.

7. Tính chất (định lí) của hai đường thẳng song song.

8. Định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.

9. Định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba.

10. Định lí về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 54: Trang 103 - sgk toán 7 tập 1

Trong hình 37, có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng eke.

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 55: Trang 103 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm:

a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N.

b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N.

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 56: Trang 104 - sgk toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 28mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 57: Trang 104 - sgk toán 7 tập 1

Cho hình 39 (a // b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua điểm O

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 58: Trang 104 - sgk toán 7 tập 1

Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy ?

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 59: Trang 104 - sgk toán 7 tập 1

Hình 41 cho biết d // d' // d'' và hai góc 60o, 110o. Tính các góc E1; G2; G3; D4; A5; B6.

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 60: Trang 104 - sgk toán 7 tập 1

Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình vẽ sau rồi viết giả thiết, kết luận của từng định lí (xem bài 5).

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021