Giải câu 41 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 41: trang 23 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

a.

b.

Bài làm:

a,

=

=

=

=

Vậy

b.

=

=

=

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021