Giải câu 22 bài: Luyện tập 2 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 22: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy và tia Am (h.74a)

Vẽ cung trong tâm O bán kính r, Cung tròn này cắt Ox,Oy theo thứ tự ở B,C

Vẽ cung tròn tâm A bán kính R, cung này cắt kia Am ở D(h.74b).

Vẽ cung tròn tâm D có bán kính bằng BC, cung tròn này cắt cung tròn tam A bán kính r ở E(h. 74c).

Chứng minh rằng

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

Bài làm:

Xét ∆DAE và ∆BOC có:

AD =OB (giả thiết)

DE= BC (giả thiết)

AE= OC(giả thiết)

=> ∆DAE = ∆BOC(c.c.c)

=> =\(\widehat{BOC}\) là hai góc tương ứng.

=> (đpcm)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021