Giải câu 38 bài 5: Luyện tập 1 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 38 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1

Trên hình 104 ta có AB // CD, AC // BD. Hãy chứng minh rằng AB = CD, AC = BD.

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) - Hình học 7 tập 1

Bài làm:

Nối A với D ta được:

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) - Hình học 7 tập 1

Do AB // CD => = \(\widehat{D_{2}}\) (hai góc ở vị trí so le trong)

Do AC // BD => = \(\widehat{D_{1}}\) (hai góc ở vị trí so le trong)

Xét ∆ADB và ∆DAC có:

= \(\widehat{D_{1}}\) (cmt)

AD là cạnh chung.

= \(\widehat{D_{2}}\) (cmt)

=> ∆ADB = ∆DAC (g.c.g)

=> AB = CD, BD = AC (cạnh tương ứng) (đpcm)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021