Giải bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân sgk Toán 7 tập 1 Trang 13 17

  • 1 Đánh giá

Bài học với nội dung giá trị tuyệt đối số hữu tỉ và các phép tính với số thập phân.Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học, KhoaHoc xin giới thiệu bài học bổ ích theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A. Tổng hợp kiến thức

I. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

  • Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.
  • Ký hiệu :
  • Ta có :

Ví dụ:

( vì $x=\frac{-3}{2}

Nhận xét :

  • Với mọi , ta luôn có : $\left | x \right |\geq 0;\left | x \right |=\left | -x \right |;\left | x \right |\geq x$

II. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

  • Để cộng, trừ, nhân , chia các số thập phân, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.
  • Khi chia số thập phân x cho số thập phân y ( ), ta áp dụng quy tắc: Thương của hai số thập phân x , y là thương của $\left | x \right |$ và $\left | y \right |$ với dấu " + " đằng trước nếu x , y cùng dấu và dấu " - " đằng trước nếu x , y khác dấu.

Ví dụ:

Tính : -3,5 + 2,5 = ?

Hướng dẫn giải :

-3,5 + 2,5 = - ( 3,5 - 2,5 ) = -1.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 17: Trang 15- sgk toán 7 tập 1

1) Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?

a.

b.

c.

2) Tìm x, biết :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 18: Trang 15 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 19: Trang 15 - sgk toán 7 tập 1

Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau :

Bài làm của Hùng:

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= ( (-2,3) + (-0,7) + (-1,5)) + 41,5

= (-4,5) + 41,5

= 37

Bài làm của Liên:

S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= ( (-2,3) + (-0,7) + (+ 41,5) + (-1,5))

= (-3) +40

= 37

a) Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn.

b) Theo em nên làm cách nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 20: Trang 15 - sgk toán 7 trang 15

Tính nhanh:

a) 6,3 + (- 3,7) + 2,4 + (- 0,3)

b) (- 4,9) + 5,5 + 4,9 + (- 5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (- 4,2) + (- 2,9) + 4,2

d) (- 6,5).2,8 + 2,8.(- 3,5)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 21: Trang 15 - sgk toán 7 tập 1

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ ?

b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 22: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 23: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z " hãy so sánh:

a) và 1,1

b) -500 và 0,001

c) và $\frac{-12}{-37}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 24: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh:

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) - ( 0,125. 3,15. (-8))

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 - (-3,53).0,5)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 25: Trang 16- sgk toán 7 tập 1

Tìm x, biết :

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 26: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) - 3,1597) + (- 2,39)

b) ( - 0,793) - (- 2,1068)

c) ( - 0,5) . (- 3,2) + ( - 10,1) . 0,2

d) 1,2. (- 2,6) + (- 1,4) : 0,7

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021