Giải câu 26 bài 4: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Câu 26: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) - 3,1597) + (- 2,39)

b) ( - 0,793) - (- 2,1068)

c) ( - 0,5) . (- 3,2) + ( - 10,1) . 0,2

d) 1,2. (- 2,6) + (- 1,4) : 0,7

Bài làm:

Sử dụng máy tính thực hiện tính toán, ta được kết quả như sau :

a) - 3,1597) + (- 2,39) = - 5,5497.

b) ( - 0,793) - (- 2,1068) = 1,3156.

c) ( - 0,5) . (- 3,2) + ( - 10,1) . 0,2 = - 0,42.

d) 1,2. (- 2,6) + (- 1,4) : 0,7 = - 5,12.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021