Giải câu 28 bài: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 9

  • 1 Đánh giá

Câu 28: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Bài làm:

Cách vẽ:

Hướng dẫn giải câu 28 Luyện tập Hai đường thẳng song song

  • Vẽ một đường thẳng tùy ý ( đường thẳng xx' ).
  • Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx' .
  • Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' // xx' .
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021