Giải câu 18 bài: Luyện tập 1 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 18: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Xét bài toán: “ΔAMB và ΔANB có MA = MB, NA = NB (hình 71). Chứng minh rằng ."

1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán

2) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán

a) Do đó Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (giả thiết)

NA = NB (giả thiết)

c) Suy ra (2 góc tương ứng)

d)AMB và ANB có:

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

Bài làm:

1) Dựa vào hình đề bài ra, ta có giả thiết của bài toán như sau:

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

2) Các ý được sắp xếp hợp lí để chứng minh

d)AMB và ANB có:

b) MN: cạnh chung

MA = MB (giả thiết)

NA = NB (giả thiết)

a) Do đó Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

c) Suy ra (2 góc tương ứng)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021