Giải câu 23 bài 4: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z " hãy so sánh:

a) và 1,1

b) -500 và 0,001

c) và $\frac{-12}{-37}$

Bài làm:

Ta có :

a)

=> < 1,1.

b) -500 <0 và 0< 0,001.

=> -500 < 0,001.

c)

Mà :

Và :

=> > $\frac{-12}{-37}$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021