Giải câu 46 bài 7: Tỉ lệ thức sgk Toán 7 tập 1 Trang 26

  • 1 Đánh giá

Câu 46: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau :

a.

b.

c.

Bài làm:

a.

<=>

<=>

<=>

Vậy .

b.

<=>

<=>

Vậy .

c.

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021