Giải câu 38 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) sgk Toán 7 tập 1 Trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 38: trang 22- sgk toán 7 tập 1

a) Viết các số và $3^{18}$ dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số và $3^{18}$, số nào lớn hơn ?

Bài làm:

a)

b) < $3^{18}$

Vì : < $9^{9}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021