Giải câu 9 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 10 - sgk toán 7 tập 1

Tìm x , biết :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a.

=>

=>

=>

Vậy .

b.

=>

=>

=>

Vậy .

c.

=>

=>

=>

Vậy .

d.

=>

=>

=>

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021