Giải câu 39 bài 5: Luyện tập 9 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 124

  • 1 Đánh giá

Câu 39 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 105, 106, 107, 108 có các tam giác vuông nào bằng nhau ? Vì sao?

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) - Hình học 7 tập 1

Bài làm:

Hình 105

Xét ∆ABH và ∆ACH có:

BH = CH (gt)

= \(\widehat{AHC}\) = 900

AH là cạnh chung.

=> ∆ABH = ∆ACH (g.c.g)

Hình 106

Xét ∆DKE và ∆DKF có:

= \(\widehat{FDK}\) (giả thiết)

DK là cạnh chung

= \(\widehat{DKF}\) = 900

=> ∆DKE = ∆DKF(g.c.g)

Hình 107

Xét tam giác vuông ∆ABD và tam giác vuông ∆ACD có:

= $\widehat{DAC}$ (giả thiết)

AD là cạnh chung

=>∆ABD = ∆ACD (cạnh huyền góc nhọn)

Hình 108

Xét tam giác vuông ∆ABD và tam giác vuông ∆ACD có:

= $\widehat{DAC}$ (giả thiết)

AD là cạnh chung

=>∆ABD = ∆ACD (cạnh huyền góc nhọn)

=>BD = DC , AB = AC (hai cạnh tương ứng)

Xét ∆ABH và ACE có:

= $\widehat{ACE}$

AB = AC (chứng minh trên)

là góc chung

=>∆ABH = ACE (g.c.g)

Xét ∆DBE và ∆ACH có:

= $\widehat{DCH}$

BD = DC (chứng minh trên)

= $\widehat{CDH}$

=>∆DBE = ∆ACH (g.c.g)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021