Giải câu 55 bài Ôn tập chương 2 sgk Toán 7 tập 1 Trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 55: trang 77 sgk toán lớp 7 tập 1

Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x – 1:

Bài làm:

hay $\left\{\begin{matrix}x_{A}=-\frac{1}{3}& \\ y_{A}=0& \end{matrix}\right.$

Thay giá trị của vào hàm số y = 3x – 1 ta được:

Vậy điểm A không thuộc đồ thị hàm số.

hay $\left\{\begin{matrix}x_{B}=\frac{1}{3}& \\ y_{B}=0& \end{matrix}\right.$

Thay giá trị của vào hàm số y = 3x – 1 ta được:

Vậy điểm B thuộc đồ thị hàm số.

hay $\left\{\begin{matrix}x_{C}=0& \\ y_{C}=1& \end{matrix}\right.$

Thay giá trị của vào hàm số y = 3x – 1 ta được:

Vậy điểm C không thuộc đồ thị hàm số.

hay $\left\{\begin{matrix}x_{D}=0& \\ y_{D}=-1& \end{matrix}\right.$

Thay giá trị của vào hàm số y = 3x – 1 ta được:

Vậy điểm D thuộc đồ thị hàm số.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021