Giải câu 1 bài 1: Hai góc đối đỉnh sgk Toán 7 tập 1 Trang 82

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau :

a) Góc xOy và góc ... là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox' và cạnh Oy là ... của cạnh Oy'.

b) Góc x'Oy và góc xOy' là ... vì cạnh Ox là tia đối của cạnh ... và cạnh ...

Bài làm:

Từ hình vẽ và lý thuyết về hai góc đối đỉnh, ta có :

a) Góc xOy và góc x'Oy' là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox' và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy'.

b) Góc x'Oy và góc xOy' là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox' và cạnh Oy' là tia đối của cạnh Oy.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021