Giải câu 34 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) sgk Toán 7 tập 1 Trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 34: Trang 22 - sgk toán 7 tập 1

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Bài làm:

Áp dụng các quy tắc tính toán trên lũy thừa đã học , ta có:

a. Sai.

Vì :

b. Đúng,

c. Sai.

Vì :

d. Sai.

Vì : .

e. Đúng.

f. Sai.

Vì :

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021