Giải câu 1 bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 107

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 107 - sgk toán 7 tập 1

Tính các số đo x, y ở các hình 47, 48, 49, 50, 51.

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

Bài làm:

Hình 47

Trong ∆ ABC có: x + 900 + 550 = 180

=> x = 1800­ – ( 900+ 550) = 350

Hình 48

Trong ∆ GHI có: x + 400 + 300= 180

=> x= 1800­ – ( 400+ 390)= 1100

Hình 49

Trong ∆ MNP có: x + x + 500= 180

=> 2x= 1800­ – 500 =1300

=> x= 650

Hình 50

Trong ∆ DEK có: y= 600 + 400 = 1000 (góc ngoài của tam giác)

x= 1800­ – 400 = 1400

Hình 51

Trong ∆ ABC có : (400+ 400) + 700+ y = 180

=> y + 1500 = 1800

=> y = 1800 - 1500 = 300

Trong ∆ ACD có: x + 400 + 300= 180

=> x= 1800­ – ( 400+ 400)= 1100

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021