Giải câu 37 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) sgk Toán 7 tập 1 Trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 37: trang 22- sgk toán 7 tập 1

Tìm giá trị của biểu thức sau :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a.

=

=

Vậy

b.

=

=

=

=

Vậy

c.

=

=

=

Vậy

d.

=

=

=

=

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021