Giải câu 10 bài 2: Hai tam giác bằng nhau sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 111

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 111 - Sgk toán 7 tập 1

Tìm trong các hình 63, 64 các tam giác bằng nhau (các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó.

Giải bài 2: Hai tam giác bằng nhau - SGK hình học 7 trang 110 tập 1

Bài làm:

Trong hình 63 có

Các góc tương ứng bằng nhau

= \(\widehat{I}\) = 800,

= \(\widehat{N}\) = 300

= \(\widehat{M}\) = 1800- (800 + 300) = 700

Các cạnh tương ứng bằng nhau: AB = MI, AC = IN, BC = MN.

=> ∆ABC=∆IMN

Trong hình 64 có

Các góc tương ứng bằng nhau:

= \(\widehat{R_{2}}\)=800 (hai góc ở vị trí so le trong)

=> QH // RP

=> = \(\widehat{PQR}\) = 600(hai góc so le trong)

=\(\widehat{H}\)= 400

Các cạnh tương ứng bằng nhau: QH= RP, HR= PQ, QR chung.

=> ∆HQR=∆PRQ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021