Giải câu 21 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng sgk Toán 7 tập 1 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 21: trang 89 - sgk toán 7 tập 1

Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau:

Hướng dẫn giải câu 21 bài Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

a) và $\widehat{POR}$ là một cặp góc...

b) và $\widehat{TNO}$ là một cặp góc...

c) và $\widehat{NTO}$ là một cặp góc...

d) và $\widehat{POI}$ là một cặp góc...

Bài làm:

a) và $\widehat{POR}$ là một cặp góc so le trong.

b) và $\widehat{TNO}$ là một cặp góc đồng vị.

c) và $\widehat{NTO}$ là một cặp góc đồng vị.

d) và $\widehat{POI}$ là một cặp góc so le trong.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021