Giải câu 28 bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 28: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

Hãy rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.

Bài làm:

Ta có:

Nhận xét :

  • Lũy thừa với số mũ chẵn của một số âm là một số dương.
  • Lũy thừa với số mũ lẻ của một số âm là một số âm.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021