Giải câu 55 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 103

  • 1 Đánh giá

Câu 55: Trang 103 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm:

a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N.

b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N.

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

Bài làm:

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

Dựa vào tính chất hai đường thẳng vuông góc với nhau, ta vẽ được:

  • Đường thẩng h đi qua N vuông góc với d: h ⊥ d
  • Đường thẳng g đi qua M vuông góc với d: g ⊥ d

Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song với nhau, ta vẽ dduwoj:

  • Đường thẳng a đi qua N song song với e: a // e
  • Đường thẳng b đi qua M song song với e: b // e
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021