Giải câu 29 bài: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 92

  • 1 Đánh giá

Câu 29: trang 92 - sgk toán 7 tập 1

Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox, O'y' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'Oy' có bằng nhau hay không ?

Bài làm:

Cách vẽ :

Hướng dẫn giải câu 29 Luyện tập Hai đường thẳng song song

  • Từ O' vẽ O'x' // Ox.
  • Từ O' vẽ O'y' // Oy sao cho góc x'Oy' là góc nhọn.

Nhận xét : .

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021