Giải câu 10 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 10 - sgk toán 7 tập 1

Cho biểu thức:

Hãy tính giá trị của A theo hai cách :

Cách 1: Trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc.

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp.

Bài làm:

Cách 1:

Vậy .

Cách 2 :

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021