Giải câu 17 bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?

Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - SGK hình học 7 trang 112 tập 1

Bài làm:

Hình 68

Xét Δ ABC và ΔABD có:

AB = AB (cạnh chung)

AC = AD (giả thiết)

BC = BD (giả thiết)

=> ΔABC = ΔABD (c.c.c)

Hình 69

Xét ΔMNQ và ΔQPM có:

MN = QP (giả thiết)

NQ = PM (giả thiết)

MQ cạnh chung

=> ΔMNQ = ΔQPM (c.c.c)

Hình 70

Xét ΔEHI và ΔIKE có:

EH = IK (giả thiết)

HI = KE (giả thiết)

EI = IE (cạnh chung)

=> ΔEHI = ΔIKE (c.c.c)

Xét ΔEHK và ΔIKH có:

EH = IK (giả thiết)

EK = IH (giả thiết)

HK = KH (cạnh chung)

=> ΔEHK = ΔIKH (c.c.c)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021