Giải câu 104 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán 7 tập 1 Trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 104: trang 50 sgk toán lớp 7 tập 1

Một cửa hàng có ba tấm vải dài tổng cộng 108m. Sau khi bán đi tấm thứ nhất, $\frac{2}{3}$ tấm thứ hai và $\frac{3}{4}$ tấm thứ ba thì số mét vải còn lại ở ba tấm bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải lúc đầu?

Bài làm:

Ta có

Sau khi bán đi tấm thứ nhất thì còn tấm thứ nhất

Sau khi bán đi tấm thứ hai thì còn $\frac{1}{3}$tấm thứ hai

Sau khi bán đi tấm thứ hai thì còn $\frac{1}{4}$tấm thứ ba.

Sau khi bán thì số mét vải còn lại của cả 3 tấm bằng nhau.

Gọi số mét vải ở tấm thứ nhất, tấm thứ hai, tấm thứ ba lần lượt là .

Ta có:

và $x+y+z=108$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy tấm vải thứ nhất dài 24m, tấm vải thứ hai dài 36m và tấm vải thứ ba dài 48m.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021