Giải câu 24 bài 4: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Câu 24: Trang 16 - sgk toán 7 tập 1

Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh:

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) - ( 0,125. 3,15. (-8))

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 - (-3,53).0,5)

Bài làm:

a) (- 2,5. 0,38. 0, 4) - ( 0,125. 3,15. (- 8))

=((- 2,5.0,4).0,38) - ((- 8.0,125).3,15)

= ((- 1).0,38) - ((- 1).3,15)

= - 0,38 - (- 3,15)

= 2.77.

b) ((- 20,83) .0,2 + (- 9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 - (- 3,53).0,5)

= ((- 20,83 - 9,17).0,2) : ((2,47 + 3,53).0,5)

= (- 6) : 3

= -2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021