Giải câu 35 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) sgk Toán 7 tập 1 Trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 35: Trang 22 - sgk toán 7 tập 1

Ta thừa nhận tính chất sau đây: " Với , nếu $a^{m}=a^{n}$ thì m = n ".

Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết :

a.

b.

Bài làm:

Áp dụng tính chất nêu trên , ta có :

a.

<=>

<=>

=> m = 5 .

b.

<=>

<=>

=> n = 3.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021