Giải câu 45 bài 6: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 45: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ d//d' và d''//d (d'' và d' phân biệt )

b) Suy ra d'//d'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

- Nếu d' cắt d'' tại điểm M có thể nằm trên d không ? Vì sao?

Bài làm:

Ta có hình vẽ :

Hướng dẫn giải câu 45 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Nếu d' cắt d'' tại điểm M thì M không nằm trên d vì d//d', d//d''.

- Qua điểm M nằm ngoài d ta vẽ được hai đường thẳng d', d'' cùng song song với d. Điều này trái với tiên đề Oclit về đường thẳng song song.

- Nên d' và d'' không thể cắt nhau.

Vậy d'//d''.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021