Giải câu 39 Bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) sgk Toán 7 tập 1 Trang 71

  • 1 Đánh giá

Câu 39: trang 71 sgk toán lớp 7 tập 1

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số sau:

a. y=x;

b. y=3x;

c. y=-2x;

d. y=-x.

Bài làm:

Ta có:

Điểm thuộc đồ thị hàm số y=x.

Điểm thuộc đồ thị hàm số y=3x.

Điểm thuộc đồ thị hàm số y=-2x.

Điểm thuộc đồ thị hàm số y=-x.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021