Giải bài 6: Từ vuông góc đến song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 96 99

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: từ vuông góc đến song song . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song

Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Tính chất

  • Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

II. Ba đường thẳng song song

Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Tính chất

  • Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • Khi đó người ta nói ba đường thẳng đó song song với nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 40: trang 97 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 40 bài Từ vuông góc đến song song

Căn cứ vào hình 29. Hãy điền vào chỗ trống :

Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ...

Nếu a // b và c ⊥ a thì ...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 41: trang 97 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 41 bài Từ vuông góc đến song song

Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống:

Nếu a // b và a // c thì ...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 42: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ c ⊥ a .

b) Vẽ b ⊥ c. Hỏi a có song song với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 43: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ c ⊥ a.

b) Vẽ b // a. Hỏi c có vuông góc với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 44: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ a // b.

b) Vẽ c // a. Hỏi c có song song với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 45: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ d//d' và d''//d (d'' và d' phân biệt )

b) Suy ra d'//d'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

- Nếu d' cắt d'' tại điểm M có thể nằm trên d không ? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 46: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 46 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Xem hình 31:

a) Vì sao a//b.

b) Tính số đo góc C.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 47: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 47 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Ở hình 32 biết a // b, góc, .

Tính góc B, góc D.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 6: Từ vuông góc đến song song


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021