Giải câu 44 bài 6: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 44: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ a // b.

b) Vẽ c // a. Hỏi c có song song với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời .

Bài làm:

Ta có hình vẽ như sau :

Hướng dẫn giải câu 44 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Giả sử b không song song với c thì b cắt c tại một điểm O nào đó.

Khi đó qua O ta có thể vẽ được hai đường thẳng b và c cùng song song với a. ( điều đó trái với tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song ).

Vậy c // b.

Phát biểu:" Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau ".

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021