Giải câu 25 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh (c.g.c) sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 25 : Trang 119 - sgk toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 82, 83, 84 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao?

Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài làm:

Hình 82

Xét ∆ADB và ∆ADE có:

AB=AE(giả thiết)

=\(\widehat{A_{2}}\),

AD: cạnh chung

Vậy ∆ADB = ∆ADE (c.g.c)

Hình 83

Xét ∆HGK và ∆IKG có:

HG = IK (giả thiết)

= \(\widehat{K}\) ( giả thiết)

GK : cạnh chung

Vậy ∆HGK = ∆IKG ( c.g.c)

Hình 84

Xét ∆PMQ và ∆PMN có:

MP : cạnh chung

=\(\widehat{M_{2}}\)

MN # MQ

Vậy ∆PMQ không bằng ∆PMN

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021