Giải câu 12 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 12 - sgk toán 7 tập 1

Ta có thể viết số hữu tỉ dưới các dạng sau đây:

a) là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ: $\frac{-5}{16}=\frac{-5}{2}.\frac{1}{8}$

b) là thương của hai số hữu tỉ . Ví dụ: $\frac{-5}{16}=\frac{-5}{2}:8$

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ.

Bài làm:

Ta có :

a.

b.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021