Trắc nghiệm Hình học 7 bài 6: Từ vuông góc đến song song

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6: Từ vuông góc đến song song Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Xét ba đường thẳng phân biệt a,b,c Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi :

 • A. a và b cùng cắt c
 • B. a c và b c
 • C.a cắt c và a c
 • D. a c và a cắt c

Câu 2: Cho tam giác ABC.Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC ,thì

 • A.m chỉ cắt đường thẳng AB
 • B.m chỉ cắt đường thẳng AC
 • C.m cắt cả hai đường thẳng AB và AC
 • D.Cả A, B, C đều đúng

Câu 3: Cho tam giác ABC. Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC và cắt cạnh AB ,thì:

 • A.m cắt cạnh AC
 • B.m // AC
 • C.m AC
 • D.Cả A,B,Cđều đúng

Câu 4: biết :d MQ, d NP và $\widehat{MQP}=110$

Số đo x của góc NPQ bằng :

 • A.600
 • B.700
 • C.800
 • D.900

Câu 5: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b và c biết a // b và a ⊥ c. Kết luận nào đúng:

 • A. b // c
 • B. b ⊥ c
 • C. a ⊥ b
 • D. Tất cả các đáp án đều sai

Câu 6: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c, biết a // b và b // c. Chọn kết luận đúng:

 • A. a // c
 • B. a ⊥ c
 • C. a cắt c
 • D. Cả A, B, C đều sai

Biết a ⊥ d, b ⊥ d, ∠ADF = 72°. Tính ∠DFB

 • A. 80°
 • B. 118°
 • C. 75°
 • D. 108°

 • A. 80°
 • B. 70°
 • C. 75°
 • D. 108°

Biết a // b, ∠BCD = 120° và a ⊥ AB. Kết luận nào sau đây là đúng:

 • A.widehat{ADC}=70$
 • B.widehat{ADC}=70$
 • C.widehat{ADC}=60$
 • D.widehat{ADC}=60$

Câu 10:Cho c là đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song a,b .m là một đường thẳng nào đó. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A.Nếu m vuông góc với c thì m song song với a và b
 • B.Nếu m song song với c thì m song song với a và b
 • C.Nếu m vuông góc với a thì m song song với c
 • D.Cả 3 câu đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: Từ vuông góc đến song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 96 99


 • 5 lượt xem