Trắc nghiệm Đại số 7 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Biểu thức đại số biểu thị . Tích của tổng x và y với hiệu của x và y là:

 • A. x + y . x - y
 • B. ( x + y ) ( x - y )
 • C. ( x +y ) x - y
 • D. x + y ( x - y )

Câu 2: Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a , đáy nhỏ là b, đường cao là h như sau :

 • A.( a + b ) h
 • B.( a - b ) h
 • C.( a - b ) h
 • D.( a + b ) h

Câu 3: Một người đi xe máy với vận tốc30 km/h trong x giờ , sau đó tăng vận tốc thêm 5km/h trong y giờ .Tổng

quãng đường người đó đi được là :

 • A. 30x + 5y
 • B. 30x +( 30 + 5 )y
 • C. 30( x + y ) + 35y
 • D. 30x + 35 ( x + y )

Câu 4: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng

A.Hiệu các bình phương của hai số a và b được viết là

1)( a - b ) 2

B.Bình phương của hiệu hai số a và b được viết là

2)

C.Tổng nghịch đảo của hai số a và b được viết là

3)- ( a - b )

D.Nghịch đảo của tổng hai số a và b được viết là

4)

5)a2 - b 2

Câu 5: Biểu thức đại số là:

 • A. Biểu thức có chứa chữ và số
 • B. Biểu thức bao gồm các phép toán trên các số (kể cả những chữ đại diện cho số )
 • C. Đẳng thức giữa chữ và số
 • D. Đẳng thức giữa chữ và số cùng các phép toán

 • A. a, b
 • B. a, b, x, y
 • C. x, y
 • D. a, b, x

 • A. a - b
 • B. (1/2)(a - b)
 • C. a.b
 • D. a + b

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

 • A. Lập phương của hiệu a và b
 • B. Hiệu của a và bình phương của b
 • C. Hiệu của a và lập phương của b
 • D. Hiệu của a và b

 • A. 2x - 10y (đồng)
 • B. 10x - 2y (đồng)
 • C. 2x + 10y (đồng)
 • D. 10x + 2y (đồng)
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 trang 24


 • 8 lượt xem