Trắc nghiệm Đại số 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6: Mặt phẳng tọa độ Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Câu nào sau đây đúng:

 • A.Gốc tọa độ có tọa độ là (0;0)
 • B.Điểm nằm trên trục hoành có tung độ bằng 0
 • C.Điểm nằm trên trục tung có hoành độ bằng 0
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,lấy hai điểm A(0;5) và B(4;0).Vẽ hình chữ nhật OACB. Tìm tọa độ điểm C.

 • A.C(5;4)
 • B.C(4;5)
 • C.C(0;9)
 • D.A đúng, B và C sai

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy lấy hai điểm M(3;4) và N(3;-4).Tính diện tích . Biết đơn vị đo trên hai trục là 1cm. Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.A,B,C đều sai

Câu 4: Trên mặt phẳng tọa độ, các điểm có hoành độ bẳng 0 là

 • A. Nằm trên trục hoành
 • B. Nằm trên trục tung
 • C. Điểm A(0; 3)
 • D. Gốc tọa độ

Câu 5: Trong các điểm M(3; -3); N(4; 2); P(-3; -3); Q(-2; 1); H(-1; 3) có bao nhiêu điểm thuộc góc phần tư thứ hai?

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 2

Câu 6:Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng :

 • A. Hoành độ
 • B. 0
 • C. 1
 • D. -1

Câu 7:Hai điểm đối xứng qua trục hoành thì

 • A. Có hoành độ bằng nhau
 • B.Có tung độ đối nhau
 • C.Cả A, B đều sai
 • D.Cả A, B đều đúng

Câu 8:Hai điểm đối xứng qua trục tung thì :

 • A. Có tung độ bằng nhau
 • B.Có hoành độ bằng nhau
 • C.Có tung độ đối nhau
 • D.Cả A, B, C đều sai

Câu 9:Trong mặt phẳng tọa độ, cho các điểm A(0;1),B(3;-2),C(3;0),D(2;-4). Điểm nào nằm trên trục tung y'y

 • A.B
 • B.A
 • C.D
 • D.C

Câu 10: Cho các điểm M(2;3);N(-2'3),P(2;-3),Q(-2;-3).Cặp điểm nào tao thành đoạn thẳng song song với trục hoành x'x?

 • A.M và N,P và Q
 • B.M và P
 • C.P và Q
 • D.N và P, M và Q
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: Mặt phẳng tọa độ sgk Toán 7 tập 1 Trang 65 68


 • 47 lượt xem