Trắc nghiệm Đại số 7 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:

 • A.-0,1
 • B.-1
 • C.-10
 • D.-100

Câu 2:

 • A.=6
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Kết quả phép tính là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Số x mà là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Nếu thì x.y bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Kết quả của phép tính là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Thực hiện phép tính ta được kết quả:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Số nào sau đây là kết quả của phép tính :

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Tìm x biết

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Tính ?

 • A.1,35
 • B.1,2
 • C.0,85
 • D.Một đáp số khác

Câu 11: Tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho x,y biết rằng x.y=20 và . Giá trị của x và y lần lượt là:

 • A.2;10
 • B.4;5
 • C.5;4
 • D.Một kết quả khác

Câu 13: Giá trị của x trong tỉ lệ thức là:

 • A.
 • B.2,5
 • C.0,3
 • D.Một kết quả khác

Câu 14: Với a,b,c,d là các số khác 0, có bao nhiêu tỉ lệ thức khác nhau được lập từ đẳng thức a.b=c.d?

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.Một đáp số khác

Câu 15:Cho 5,2x+(-1,5)x+8,4=1 thì giá trị của x là:

 • A.-2
 • B.1
 • C.-1
 • D.Một kết quả khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 11 13


 • 15 lượt xem