Trắc nghiệm toán 7 hình học chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 7 hình học chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho vẽ Ox′⊥Ox; Oy′⊥Oy sao cho tia Ox′; Oy′ nằm giữa hai tia Ox; Oy. Tính các góc $\widehat{xOy′}; \widehat{x′Oy}$.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

 • A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau
 • B. Hai đoạn thẳng có điểm chung thì song song với nhau
 • C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song với nhau
 • D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không trùng nhau

Câu 3: Cho hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c, c vuông góc với a tại M và vuông góc với b tại N. Một đường thẳng m cắt a, b tại A, B. Biết = 40°. Số đo góc BAM là:

 • A. 80°
 • B. 70°
 • C. 75°
 • D. 108°

Câu 4: Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O tạo thành . Gọi OM là phân giác $\widehat{AOC}$ và ON là tia đối của tia OM. Tính $\widehat{BON}$ và $\widehat{DON}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho hình vẽ sau, biết AB//DE, tính .

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Chọn câu đúng.

 • A. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, có vô số đường thẳng song song với m.
 • B. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, có duy nhất một đường thẳng song song với m.
 • C. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, có hai đường thẳng phân biệt cùng song song với d.
 • D. Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với đường thẳng d thì hai đường thẳng AB và AC song song với nhau.

Câu 7: Chứng minh định lý là

 • A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận
 • B. Dùng hình vẽ để từ giả thiết suy ra kết luận
 • C. Dùng đo đạc thực tế để từ giả thiết suy ra kết luận
 • D. Cả A, B, C đều sai

Câu 8: Chọn một cặp góc đồng vị trong hình vẽ sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Tính giá trị x; y; z; t trên hình sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Trong các câu sau, câu nào cho một định lí

 • A. Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.
 • B. Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng cắt nhau thì song song với đường thẳng kia.
 • C. Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song.
 • D. Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song.

Câu 11: Cho đường thẳng AB và điểm O trên đường thẳng đó. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ hai tia OC và OD sao cho . Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia OD, vẽ tia OE sao cho tia OA là tia phân giác của góc $\widehat{COE}$. Chọn câu đúng?

 • A. là hai góc đối đỉnh
 • B. OD và OE là hai tia đối nhau
 • C. Hai góc và $\widehat{AOE}$ là hai góc đối đỉnh
 • D. Cả B, C đều đúng.

Câu 12: Cho hình vẽ sau:

Chọn câu đúng nhất.

 • A. AB//CD
 • B. CD//EF
 • C. Cả A, B đều sai
 • D. Cả A, B đều đúng

Câu 13: Cho hình vẽ sau:

Biết a⊥y, b⊥y, . Tính $\widehat{B}_{1}$

 • A. 110°
 • B. 70°
 • C. 80°
 • D. 90°

Câu 14: Cho hình vẽ sau:

Hai góc và $\widehat{ACD}$ là hai góc nằm ở vị trí nào?

 • A. So le trong
 • B. Đồng vị
 • C. Trong cùng phía
 • D. Đối đỉnh

Câu 15: Đường trung trực của một đoạn thẳng là:

 • A. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó
 • B. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó
 • C. Đường thẳng cắt đoạn thẳng đó
 • D. Đưởng thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó

Câu 16: Cho hình vẽ, có và $\widehat{D}_{1} = 53^{\circ}$ và AB//CD. Số đo của góc $\widehat{xOy}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Cho hai đường thẳng a, b song song. Điểm A ∈ a, B ∈ b, C ∈ b. Biết như hình vẽ. Câu nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

 • A. và $\widehat{ADC}$ là hai góc đồng vị
 • B. và $\widehat{BAC}$ là hai góc trong cùng phía
 • C. và $\widehat{AFE}$ là hai góc so le trong
 • D. và $\widehat{DCA}$ là hai góc đồng vị

Câu 19: Cho ΔABC, trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B, vẽ tia Ax sao cho . Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C, vẽ tia Ay sao cho $\widehat{BAy} = \widehat{ABC}$. Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với BC. Chọn câu sai.

 • A. Ax // BC
 • B. d ⊥ xy
 • C. xy ⊥ BC
 • D. Ax và Ay là hai tia đối nhau

Câu 20: Vẽ = 56°. Vẽ $\widehat{ABC'}$ kề bù với . Sau đó vẽ tiếp $\widehat{C'BA'}$ kề bù với $\widehat{ABC'}$. Tính số đo $\widehat{C'BA'}$

 • A. 124°
 • B. 142°
 • C. 65°
 • D. 56°
Xem đáp án
 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021