Trắc nghiệm Đại số 7 bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là:

 • A. Một đường thẳng
 • B. Đi qua gốc tọa độ
 • C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ
 • D. Một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ

Câu 2: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là:

 • A. M(-2; -2)
 • B. N(1; 4)
 • C. P(-1; -2)
 • D. Q(-1; 2)

Câu 3: Đồ thị hàm số y = -5x không đi qua điểm

 • A. M(1; 5)
 • B. N(-2; 10)
 • C. P(-1; 5)
 • D. Q(2; -10)

Câu 4: Điểm B(-2; 6) không thuộc đồ thị hàm số

 • A. y = -3x
 • B. y = x + 8
 • C. y = 4 - x
 • D. y =

Câu 5: Cho hàm số .Trong các điểm A(1, 2); B(2, 10); C(-2, 10); D(-1/5, -1) có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y = 5x

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4

 • A. (I); (II)
 • B. (II); (IV)
 • C. (I); (III)
 • D. (III); (IV)

Câu 7: Đồ thị của hàm số y = (1/5)x là đường thẳng OA với O(0, 0) và:

 • A. A(1, 5)
 • B. A(-1, -5)
 • C. A(5, 1)
 • D. A(-5, 1)

Câu 8: Cho hàm số y=-3x và một điểm A thuộc đồ thị của hàm số đó có hoành độ . Tìm tung độ của điểm A.Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Đồ thị hàm số đi qua điểm M(-4;6) thì giá trị của a là số nào sau đây:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11:Đồ thị hàm số y = a x ( a ≠ 0) là :

 • A. Một đường thẳng
 • B. Đi qua gốc tọa độ
 • C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ
 • D. Cả ba câu đều đúng

Câu 12:Điểm thuộc đồ thị hàm số y = - 2x là :

 • A. M ( - 1; -2 )
 • B. N ( 1; 2 )
 • C. P ( 0 ; -2 )
 • D. Q ( -1; 2 )

Câu 13: Đồ thị của hàm số là đường thẳng OA với O ( 0 ; 0 ) và

 • A. A.( 1 ; 3 )
 • B. A.( -1 ; -3 )
 • C. A.( 3 ; 1 )
 • D. A.(-3 ; 1 )
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) sgk Toán 7 tập 1 Trang 69 74


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021