Trắc nghiệm Đại số 7 bài 4: Số trung bình cộng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Số trung bình cộng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Số cân của 45 học sinh lớp 7 được chọn một cách tùy ý trong số các học sinh lớp 7 của một trường THCS được cho trong bảng sau (tính tròn theo kg)

Số cân (x)28303132364045
Tần số (n)561212442N = 45

(Áp dụng câu 1 và câu 2)

Câu 1: Số trung bình cộng là?

 • A. 32 kg
 • B. 32,7 kg
 • C. 32,5 kg
 • D. 33 kg

 • A. 31
 • B. 32
 • C. 28
 • D. Cả A và B đều đúng

(Áp dụng câu 3, câu 4 và câu 5)

Câu 3: Tháng nóng nhất là

 • A. Tháng 6
 • B. Tháng 7
 • C. Tháng 8
 • D. Tháng 9

 • A. Tháng 12
 • B. Tháng 11
 • C. Tháng 1
 • D. Tháng 2

 • A. Từ tháng 10 đến tháng 12
 • B. Từ tháng 4 đến tháng 7
 • C. Từ tháng 1 đến tháng 3
 • D. Từ tháng 7 đến tháng 10

Điểm kiểm tra toán ( 1 tiết ) của học sinh lớp 7A được bạn lớp trưởng ghi lại ở bảng sau

3 8 5 9 10 5 10 7 5 8

5 7 3 4 10 6 3 5 6 9

6 4 5 6` 7 5 8 7 8 5

8 6 8 9 10 6 9 10 10 6

5 7 4 8 8 9 5 6 7 4

Câu 6:

Số học sinh làm bài kiểm tra là :

 • A. 40
 • B. 45
 • C. 50
 • D. 55

Câu 7: Điểm trung bình của lớp 7A là :

 • A. 6,7
 • B. 6,6
 • C. 6,8
 • D. 6,9

Câu 8: Mốt của dấu hiệu là

 • A. M0 = 10
 • B. M0= 5
 • C. M0 = 9
 • D. M0 = 3

Câu 9: Dấu hiệu điều tra

 • A. Điểm kiểm tra toán ( 1 tiết ) của học sinh lớp 7A
 • B. Số học sinh của lớp 7A
 • C. Cả hai câu A và B đều đúng
 • D. Cả hai câu A và B.đều sai

Câu 10: Câu nào sau đây sai:

 • A.Số trung bình cộng của một dấu hiệu kí hiệu là
 • B.Số trung bình cộng thường được dùng để làm đại diện cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại
 • C.Khi các giá trị của dấu hiệu có khoảng chênh lệch rất lớn đối với nhau thì vẫn lấy số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu đó
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Số trung bình cộng sgk Toán 7 tập 2 trang 17


 • 39 lượt xem